Liikmestaatused kojas

Staatused kojas

Koja liikmeks saamine algab huvilise staatusest. Sellele järgneb liikmekandidaadi periood, pärast mida võetakse kandidaat vastu koja täieõiguslikuks liikmeks.

Liikmeks saamise protsess tuleneb vastava kohaliku koja põhikirjast ning võib mõnevõrra erineda siin kirjeldatust.

Huviline

Alguses saab koja tegemistega tulla tutvuma huvilisena. Huvilise periood võiks kesta kuni pool aastat.

Liikmekandidaat

Kui koja liikmed ja tegevused meeldivad, saab juhatusele esitada kandidaadi avalduse. Avaldused vaatab läbi koja juhatus oma korralisel koosolekul, mis toimub üks kord kuus. Kandidaadi andmed lisatakse koja kodulehele ja matriklisse (s.o. koja üldinfo ning liikmete info broshüür). Liikmekandidaadi staatusega kaasneb aastamaksu kohustus.

Kandidaat ei saa kuuluda koja juhatusse ega hääletada üldkogul, kuid kõikides muudes küsimustes on ta võrdne liikmega – sealhulgas saab juhtida projekte, lüüa kaasa erinevates projektides, koolitustes, seminarides, ajurünnakutes, üritustel.

Kandidaadi aeg kestab kuni 1 aasta.

Liige

Liikmeks saamise otsustab koja üldkogu hääletus. Kandidaadi esitab üldkogul liikmeks vastu võtmiseks koja juhatus. Üldkogu positiivse hääletuse korral on liige täieõiguslik koja liige, kes saab kuuluda ka koja valitavatesse ametitesse ning hääletada koja üldkogudel.

Liikme kohustuseks on maksta liikmemaksu ning aktiivselt osa võtta koja poolt organiseeritud üritustest, sh üldkogudest.

Seeniorliige / toetajaliige

Koja liige, kes on ületanud 40 eluaasta piiri, võib olla koja seeniorliikmeks. Liikmemaksu tasumisega toetab seeniorliige koja põhikirjajärgseid tegevusi. Seeniorliige ei oma õigust hääletada ega olla valitud valitavatesse ja nimetatavatesse ametitesse. Seeniorliikmeks saamise alus on koja juhatuse vastavasisuline ettepanek potentsiaalsele seeniorliikmele.

Senaator

JCI Senaatori tiitel on kõrgeim auaste, mis võidakse JCI liikmele omistada. Senaatori tiitel annab koja liikmele või endisele liikmele õiguse “eluaegseks liikmestaatuseks” kojas. Senaatori tiitel omistatakse ainult kõige väljapaistvamatele jaycee’dele, kes on silma paistnud kohalikul, rahvuskoja või rahvusvahelise noortekoja tasandil.

Senaatorid on omamoodi sillaks noortekoja vanemate ja noorliikmete vahel, kes, sekkumata koja juhtimisse, aitavad elus hoida koja ajaloolisi traditsioone. Senaatoriks saamise eelduseks on vähemalt 3-aastane liikmestaatus, edukas koja või projekti juhtimine ja kohaliku koja vastav esildis. JCI Estonia senaatoreid ühendav JCI Estonia Senat tegutseb aastast 1995.

Auliige

JCI Auliige on ühiskondlikult tunnustatud ja koja arengusse märkimisväärse panuse andnud inimene. Auliige võib olla endine kodalane või kojaga lähedalt seotud isik Eestist või välisriikidest. Auliikmeks saab kohaliku koja juhatuse ettepanekul tehtud üldkogu otsusega.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube