Põhikiri

JCI Toompea põhikiri pdf kujul 

JCI Toompea (edaspidi Koda) kui mittetulundusühing on asutatud 1991. Aastal. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 09.09.2020. Aastal.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Koda korraldab oma tegevust vastavuses Eesti Vabariigi seaduste, mittetulundusühing JCI Estonia põhikirja ja JCI (Junior Chamber International) põhikirjaga.

1.2. Koda on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Koda võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.3. Koda vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Koda ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja liikmed ei vastuta koja kohustuste eest.

1.4. Koja nimi on JCI Toompea.

1.5. Koja asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.6. Kojal on oma pangaarve ja sümboolika.

1.7. Koda on asutatud määramata tähtajaks.

II KOJA EESMÄRGID

2.1. Koda on isikute vabatahtlik, tulu mittetaotlev ühendus, kelle eesmärgiks on noorte (sh. ka mitteliikmete) sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete kujundamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ettevõtluse eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside toetamine, rahvusvaheliste suhete arendamine ning heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamine avalikes huvides.

2.2. Koja tegevus on jaotatud neljaks valdkonnaks:

2.2.1 Isiksuse arendamise valdkond

2.2.2 ühiskondliku tegevuse valdkond

2.2.3 rahvusvahelise tegevuse valdkond

2.2.4 ettevõtluse valdkond

2.3. Ülalnimetatud eesmärkide elluviimiseks Koda:

2.3.1. korraldab kohtumisi, konverentse, seminare, projekte ja muid üritusi oma liikmete arendamiseks ja kutsumaks esile ühiskonnas positiivseid muutusi;

2.3.2. tegeleb heategevusliku tegevusega, mis väljendub teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamises avalikes huvides;

2.3.3. aitab kaasa JCI poolt teostatavate programmide ja projektide elluviimisele;

2.3.4. asutab infoväljaandeid, avaldab oma perioodikat ja teabematerjale;

2.3.5. arendab rahvusvahelisi suhteid oma sõpruskodadega.

2.4. Koda hoidub mistahes poliitilisest tegevusest ja ei propageeri poliitilisi vaateid.

2.5. Koja põhikirjaline eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ega jaotamine.

2.6. Koda kasutab oma tulusid üksnes Koja põhikirjaliste eesmärkide (sh heategevus avalikes huvides) saavutamiseks.

III KOJA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Koja liikmeks võib olla iga 18 kuni 40 aastane füüsiline teovõimeline isik, kes tunnistab Koja põhimõtteid ning eesmärke ja kes soovib aktiivselt osaleda Koja tegevustes ja arendada oma liidrioskusi ja omama või omandama kõrgharidust. Liikmeksolek võib kesta kalendriaasta lõpuni, mil liige sai 40-aastaseks. Erandiks võib olla ainult vahetu eelmine President, kes võib kohaliku koja liikmeks olla kauem, kuid mitte üle ühe aasta.

3.2. Liikmeks astuda soovija peab esitama Koja juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks astuda soovija peab aktiivselt osa võtma Koja üritustest ja projektidest ning peab tundma JCI ja Koja põhimõtteid ja eesmärke.

3.3. Koja liikmel on õigus:

3.3.1. osaleda kõigil Koja üritustel;

3.3.2. valida ja olla valitud Koja juhtorganitesse ja ametitesse;

3.3.3. teha ettepanekuid Koja mistahes tegevusega seotud küsimustes;

3.3.4. saada igakülgset informatsiooni Koja tegevuse ja ürituste kohta;

3.3.5 kasutada liikmemaksu soodustust seoses lapse sünniga ühe kalendriaasta aasta vältel, tasudes sünni või sünnile järgneva kalendriaasta eest JCI Estoniale makstava liikmemaksu summa ühe liikme kohta.

3.4. Koja liige on kohustatud:

3.4.1. järgima JCI kreedot, missiooni ja käesolevat põhikirja;

3.4.2. osalema Koja üldkoosolekutel;

3.4.3. järgima Koja juhtorganite otsuseid ning täitma endale võetud kohustusi;

3.4.4. tasuma õigeaegselt koja liikmemaksu, mille suurus ja tasumise tähtaeg on kinnitatud Koja üldkogu poolt. Kui liige ei tasu liikmemaksu üldkogu poolt kokku lepitud tähtajaks, siis lisandub tema liikmemaksu summale 25% kokkulepitud liikmemaksust.

3.5. Koda võib üldkoosoleku otsusega lubada füüsilistele isikutele toetaja- ja auliikme staatust. Auliikme hääletusel võib kasutatada elektroonilist hääletust. Toetajaliikmeks saada soovija peab esitama eelnevalt juhatusele vastava kirjaliku avalduse. Toetajaliikmele ja auliikmele ei rakendu vanusetsensus. Toetaja- ja auliikmel ei ole käesoleva põhikirja punkti 3.4.2 märgitud kohustusi. Toetajaliikmel on liikmemaksu tasumise kohustus, mille minimaalse suuruse ja tasumise tähtaeg on kinnitatud Koja üldkogu poolt.

3.6. Igal liikmel on õigus Kojast välja astuda, esitades selleks kirjaliku allkirjastatud avalduse Koja juhatusele. Kui avaldus on esitatud enne 1. septembrit siis jõustub kojast välja astumine jooksva kalendriaasta lõpuga. Kui avaldus laekub pärast 1. septembrit, siis on liige kohustatud maksma järgmise kalendriaasta eest JCI Estoniale makstava liikmemaksu summa ühe liikme kohta.

3.7. Liikme võib välja arvata, kui liiget:

3.7.1. kahjustab oluliselt Koda;

3.7.2. ei täida Koja põhikirja nõudeid;

3.7.3. ei täida juhatuse otsuseid;

3.7.4. ei maksa liikmemaksu. Toetaja- ja auliikme saab välja arvata toetaja- või auliikmete hulgast nende poolt Koja olulise kahjustamise tõttu.

3.8 Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta kestel peab liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

3.9. JCI kõrgeim autasu on senaatori tiitel, mis omistatakse Koja aktiivsele liikmele, märkimaks tema silmapaistvat tegevust Koja, JCI Estonia või JCI tasandil. Senaatori tiitli taotlemine toimub JCI Estonia kaudu JCI poolt määratud korras. Senaatori tiitli omistamine Koja liikmele ei muuda tema liikmeksolekut.

3.10. Liikmelisuse peatamine:

3.10.1. Liikmestaatust on võimalik peatada mõjuvate põhjuste olemasolul kuni üheks kalendriaastaks esitades kirjaliku allkirjastatud avalduse Koja juhatusele. Liikmestaatuse peatamise otsustab juhatus.

3.10.2. Peatatud staatusega liikmeid ei deklareerita liikmetena rahvuskojale ning nende pealt ei tasuta liikmemaksu.

3.10.3. Liikmestaatuse peatamise ajal ei ole liikmel liikmeõigusi, v.a põhikirja punktis 3.3.1. ja 3.3.4. ettenähtud juhud.

3.10.4. Kui avaldus on esitatud enne 1. septembrit siis jõustub liikmestaatuse peatamine jooksva kalendriaasta lõpuga. Kui avaldus laekub pärast 1. septembrit, siis on liige kohustatud maksma järgmise kalendriaasta eest JCI Estoniale makstava liikmemaksu summa ühe liikme kohta.

3.10.5. Liikmelisuse taastamiseks tuleb esitada avaldus JCI Toompea juhatusele.

3.10.6. Juhatuse ettepanekul otsustab liikmelisuse taastamise koja üldkoosolek.

3.10.7. Liikmelisuse taastamisega saab isik endale kõik liikme õigused ja kohustused.

3.10.8. Liikmelisus jätkub samadel tingimustel nagu oli enne liikmelisuse peatamist, s.t. ei saa olla valitud ametikohtadele, mis on juba varem läbitud.

IV ÜLDKOOSOLEK. KOJAJUHTIMINE

4.1. Koja kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. Koja üldkoosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas. Mitteformaalsed kohtumised on soovitav kokku kutsuda korra kuus.

4.3. Kirjalik teade üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorraga saadetakse liikmetele vähemalt 5 (viis) päeva enne koosoleku toimumise päeva. Teate saadab Koja juhatus liikme poolt juhatusele teatatud e-posti aadressil.

4.4. Üldkoosoleku pädevus:

4.4.1. võtab vastu Koja põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi;

4.4.2. valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ja valitavatel ametikohtadel olevad liikmed;

4.4.3. kinnitab juhatuse ja revidendi aruanded ja majandusaasta aruande, eelarve ja selle täitmise aruande ning kinnitab Koja tegevusplaani;

4.4.4. valib revidendi;

4.4.5. otsustab liikmete liikmeksastumise, liikmestaatuse peatamise või väljaarvamise küsimused (kehtib ka toetaja- ja auliikme kohta) juhatuse ettepanekul. Liikme, toetaja- või auliikme väljaarvamise otsustab juhatuse ettepanekul üldkoosolek lihthäälteenamusega.

4.4.6. Otsuse liikmeks astuda soovija  vastuvõtmise kohta Koja liikmeks ning Koja toetajaliikmete kinnitamise või auliikmete valimise kohta teeb üldkoosolek ⅔ häälteenamusega. Vastava ettepaneku teeb üldkoosolekule juhatus.

4.4.7. määrab kindlaks liikmemaksude suuruse ning nende tasumise korra ja tähtajad;

4.4.8. otsustab Koja tegevuse lõpetamise ja likvideerijate määramise.

4.4.9. Juhul kui aasta kestel on juhatuse liige tagasiastunud või ta on tagasikutsutud, siis valib lahkunud juhatuse liikme asemele uue liikme.

4.4.10. Üldkoosolek võib teha otsuseid ka teistes küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.5. Iga hääleõiguslikul liikmel on üldkoosolekul 1 (üks) hääl. Koja liikme hääleõigust võib piirata ainult seadusega.

4.6. Hääletamine üldkoosolekul on reeglina avalik. Salajane hääletamine toimub isikute valimisel või siis, kui seda nõuab vähemalt 1/3 koosolekul osalevatest hääleõiguslikest liikmetest.

4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole hääleõiguslikest liikmetest. Liikme esindajaks koosolekul võib olla ainult teine Koja liige, kellele on antud kirjalik lihtvolitus.

4.8. Kui kokkukutsutud üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.7 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku seaduses määratud tähtajal ja tingimustel.

4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole nõutud suurema häälteenamuse nõuet.

4.10. Isikute valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Samas ei loeta isik valituks kui talle antud poolthääli oli vähem kui pool üldkoosolekul osalenud liikmete häältest. Häälte pooleksjagunemisel on Koja presidendil otsustav hääleõigus.

4.11. Juhatus kutsub kokku igal aastal koja aastakoosoleku.

4.11.1. Aastakoosoleku pädevusse kuulub:

– juhatuse või revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine,

– isikute valimine koja valitatavatesse ametitesse,

– nimetatavate ametite kinnitamine,

– revisjonikomisjoni valimine järgmiseks aruandeaastaks,

– koja järgmise aasta tegevusplaani heakskiitmine.

4.11.2. Koja aastakoosolek peetakse üldjuhul jooksva aasta novembri teisel nädalavahetusel, kui ei ole teatatud teisiti.

4.11.3. Kirjalik teade aastakoosoleku toimumisest saadetakse koja liikmeile hiljemalt 30 päeva enne aastakoosoleku toimumist. Hiljemalt seitse päeva enne aastakoosoleku toimumist saadab koja sekretär koja liikmeskonnale koosoleku päevakorra ja kandidaatide nimekirja koja valitavatesse ametitesse.

4.11 Koja presidendil, juhatusel ja liikmetel on õigus kutsuda kokku mitteformaalsed kohtumisi. Mitteformaalsed kohtumised toimuvad soovitatavalt korra Kalendrikuus.

V JUHATUS

5.1. Koja juhatus koosneb koja valitavatesse ametitesse valitud hääleõiguslikest liikmeist.

5.2. Juhatus on koja täidesaatvaks organiks. Koosneb minimaalselt kolmest liikmest ja maksimaalselt 10 liikmest.

5.3. Mittetulundusühingut võivad esindada vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.

5.4. Juhatuse pädevuses on:

5.4.1. koja vara kasutamine üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevusplaani piires ja vastavalt käesoleva põhikirja eesmärkidele,

5.4.2. üldkogule ettepanekute tegemine,

5.4.3. tegevusplaanide väljatöötamine ja täitmise juhtimine,

5.4.4. ettepanekute tegemine üldkoosolekule koja liikmelisust puudutavates küsimustes.

Kirjalik teade juhatuse kogunemisest saadetakse juhatuse liikmeile vähemalt viis päeva enne juhatuse koosolekut, välja arvatud kui toimumise aeg ja koht oli määratud eelmise juhatuse koosolekul. Juhatuse erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda koja president või 1/3 juhatuse liikmeist.

5.5. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, kusjuures hääletamisel on igal juhatuse liikmel üks hääl. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

5.6. Koja presidendi ja juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusel tagasi kutsuda, kui ta ei ole täitnud oma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning on seetõttu kaotanud liikmete usalduse.

VI KOJA VALITAVAD JA NIMETATAVAD AMETID

6.1. Koja valitavad ametid on president (Pres.), asepresidendid (VP), täidesaatev president (EVP).

6.2. Koja nimetatavad ametid on varahoidja (Tres), koja sekretär (secy.), ja teised vastavalt vajadusele.

6.3. Koja eelmise aasta president on oma tegevusaastale järgneval aastal juhatuse täieõiguslik liige.

6.4. Kõik koja liikmed valitakse või nimetatakse ametisse üldkoosoleku otsuse alusel lihthäälteenamusega.

6.5. Valitavates või/ja nimetatavates ametites tegutseb koja liige ühe aasta, millist aega arvutatakse kalendriaasta 01. jaanuarist. Koja liiget ei või valida samasse valitavasse ametisse teistkordselt. Asepresidendi (VP) puhul peetakse sama valitava ameti all silmas sama tegevusvaldkonna juhtimist. Koja liiget võib valida asepresidendi (VP) ametisse erinevat tegevusvaldkonda juhtima korduvalt. Nimetatavas samas ametis võib koja liige olla korduvalt.

6.6. Ametites tegutsemine toimub tasuta. Üldkoosoleku otsusega võib hüvitada konkreetses ametis tegutseva koja liikme kulutused, mis väljuvad kinnitatud eelarve piirest juhul kui üldkoosolek leiab, et need on tehtud koja tegevuse huvides.

VII KOJA VARA, RAAMATUPIDAMINE, FINANTSMAJANDUSTEGEVUSE KONTROLL JA ARUANDLUS

7.1. Koja vara tekib:

7.1.1. toetaja- ja liikmemaksudest, mille määra ja maksmise korra määrab korraline üldkoosolek;

7.1.2. varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest. Annetused, toetused ja muud eraldised võivad olla sihtotstarbelised.

7.1.3. tulust, mida võidakse saada Koja põhikirjaliste eesmärkidega seotud ürituste korraldamisest ja muudest allikatest.

7.1.4. Koja infotööst ning reklaami- ja kirjastustegevusest saadavatest sissetulekutest;

7.1.5. muust tulust, mis on vajalik Koja põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

7.2. Koda on talle kuuluva vara omanik. Koja vara ei kuulu jaotamisele liikmete vahel.

7.3. Koja kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis kontrollib Koja finantsmajandus-tegevust. Revisjonikomisjon koosneb vähemalt ühest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt 1 aastaks. Revisjoni liikmed ei tohi olla samaaegselt Koja Juhatuse liikmed ega Koja Varahoidjad. Revisjonikomisjoni ülesandeks on kord aastas revideerida Juhatuse tegevust, Koja kassat ja asjaajamist. Revisjonikomisjonil on õigus teostada erakorralisi revisjone, Koja Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega. Revisjonikomisjon esitab kirjaliku aruande kinnitamiseks Koja teisele üldkoosolekule.

7.4. Koja raamatupidamist korraldab Juhatus vastavalt seadusele.

7.5. Koja majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

7.6. Juhatus koostab majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitab teine üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.7. Koja vara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused otsustab Koja Juhatus üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Koja eelarve võtab Juhatuse ettepanekul vastu üldkoosolek.

VIII KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Koja tegevuse lõpetamine toimub seaduse sätestatud alustel, tingimustel ja korras järgmiselt:

8.1.1. õigus taotleda Koja tegevuse lõpetamist on Koja Juhatusel ja üldkoosolekul.

8.1.2. ettepanku Koja tegevuse lõpetamiseks saadab Koja Juhatus liikmetele seisukohavõtuks;

8.1.3. Koja tegevuse lõpetamise ettepaneku Koja üldkoosoleku päevakorda võtmiseks on vajalik vähemalt poolte Koja liikmete kirjalik nõusolek;

8.1.4. Koja tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest Koja liikmetest.

8.2. Koja tegevuse lõpetamise aluseks on:

8.2.1. üldkoosoleku otsus;

8.2.2. Koja liikmete arvu vähenemine alla seitsme;

8.2.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud juhtorganite liikmed;

8.2.4. muudel seaduses ja põhikirjas sätestatud alustel.

8.3. Koja sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel.

8.4. Koja lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).

8.5. Likvideerimismenetlust teostatakse seaduses sätestatud alusel ja korras.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube