Põhikiri

Mittetulundusühing JCI Toomemäe (edaspidi Koda) on asutatud mittetulundusühinguna alates viiendast (05) oktoobrist (10) ühe tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast (1999) aastast Tartus. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 3. märtsil 2017 toimunud üldkoosolekul.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Koda korraldab oma tegevust vastavuses Eesti Vabariigi seaduste, Junior Chamber International (eesti k Rahvusvaheline Noortekoda, edaspidi JCI) põhikirja, MTÜ JCI Estonia põhikirja, Koja asutamislepingu ja käesoleva põhikirjaga ja järgib JCI põhimõtete deklaratsiooni ning rahvusvahelise inimõiguste deklaratsiooni sätteid.

1.2. Koda on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Koda võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.3. Koda vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Koda ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja liikmed ei vastuta Koja kohustuste eest.

1.4. Koja nimi on Mittetulundusühing JCI Toomemäe, Eestis kasutusel ka nime eestikeelne vaste JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Koda. Koda kasutab rahvusvahelises suhtluses nime ingliskeelset vastet Junior Chamber International Toomemäe.

1.5. Koja asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.6. Kojal on oma pangaarve ja sümboolika.

1.7. Koda on asutatud määramata tähtajaks.

II KOJA EESMÄRGID

2.1. Koda on isikute vabatahtlik, tulu mittetaotlev ühendus, kelle eesmärgiks on noorte (sh. ka mitteliikmete) sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete kujundamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ettevõtluse eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside toetamine, rahvusvaheliste suhete arendamine ning heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamine avalikes huvides.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks on Koja noortele (sh. Ka mitteliikmetele) suunatud tegevus jaotatud neljaks valdkonnaks:

2.2.1. individuaalne tegevus: väljaõppeprogrammide abil noortele oma potentsiaali rakendamiseks võimaluste loomine;

2.2.2. ühiskondlik tegevus ja heategevus: heategevuslik kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamine avalikes huvides ja seeläbi noorte sotsiaalsete probleemide tundmise ja ühiskonna dünaamika tajumise arendamine läbi probleemide praktilise lahendamise ja heategevusliku tegevuse;

2.2.3. rahvusvaheline tegevus: võimaldamaks noortele tegevust rahvusvahelise üksteisemõistmise, koostöö ja heatahtliku suhtlemise arendamiseks;

2.2.4. ettevõtlus: võimaldamaks noortele laialdasi kontakte kogemuste vahetamiseks ettevõtluse vallas ja ettevõtluse eetika kujundamist.

2.3. Koja põhikirjaline eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu jaotamiseks mõeldud tulu saamine.

2.4. Koda kasutab oma tulusid üksnes Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III KOJA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Koja liikmeks võib olla iga vähemalt keskharidusega 18- kuni 40-aastane füüsiline isik, kes soovib kaasa aidata progressiivsetele muutustele ja väärtushinnangute kujunemisele ühiskonnas ning soovib arendada oma isiku- ja juhiomadusi ja osaleda heategevuslikus kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamises avalikes huvides. Liikmeksolek võib kesta kalendriaasta lõpuni, mil liige sai 40-aastaseks. Erandiks võib olla ainult vahetu eelmine president, kes võib Koja liikmeks olla kauem, kuid mitte üle ühe aasta.

3.2. Koja kandidaatliikmeks võib olla Koja põhikirjalist tegevust varaliselt või muul viisil toetavad 18- kuni 40-aastased isik, kes ei ole veel Koja liige. Kandidaatliikmele ei laiene käesolevas põhikirjas märgitud liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused, v.a. kohustus tasuda sisseastumismaksu. Kandidaatliikme pretendent esitab juhatusele kandidaatliikmeks vastuvõtmise kirjaliku avalduse. Kandidaatliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 2/3 häälteenamusega ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Juhatus annab kandidaatliikmeks võtmise sooviavaldusest teada kõigile Koja liikmetele Koja koosolekul.

3.2.1. Kandidaadiperioodi vältel peab liikmekandidaat aktiivselt osa võtma korraldatavatest üritustest ja projektidest ning maksma sisseastumismaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

3.3. Koja liikmeks võetakse kuni üheaastase kandidaadiperioodi edukalt läbinud kandidaatliikmeks olev isik vastava kirjaliku avalduse alusel, mis peab olema esitatud juhatusele vähemalt 30 päeva enne järgmise üldkoosoleku algust. Liikmeks pürgijal peab olema vähemalt üks soovitaja. Liikmeks vastuvõtmise ettepaneku teeb üldkoosolekule juhatus. Liikmeid võib vastu võtta igal üldkoosolekul vastavalt põhikirja punktile 3.5.

3.4. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega.

3.5. Koja liikmel on õigus:

3.5.1. osaleda Koja juhtimisel, valida ja olla valitud valitavatele ja määratavatele ametikohtadele koja juhtimis-ja kontrollorganitesse;

3.5.2. osa võtta Koja liikmete igakuistest koosviibimistest;

3.5.3. saada igakülgset informatsiooni juhatuselt ja revidendilt Koja, JCI Estonia ja JCI tegevuse kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga;

3.5.4. osaleda Koja poolt korraldatavatel üritustel, olla Koja ürituste algatajaks;

3.5.5. taotleda kaitset oma seadusega kehtestatud huvidele ja õigustele;

3.5.6. kasutada koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks koja vara vastavalt kehtestatud korrale;

3.5.7. osaleda Koja projektide väljatöötamises ja realiseerimises;

3.5.8. osaleda Koja tegevust puudutavate küsimuste arutelus ja esitada ettepanekuid Koja töö kohta;

3.5.9. kasutada teisi õigusaktides, üldkoosoleku ja juhatuse otsustes sätestatud õigusi.

3.6. Koja liige on kohustatud:

3.6.1. järgima käesolevat põhikirja, üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid;

3.6.2. osalema Koja üldkoosolekutel;

3.6.3. täitma muid endale võetud kohustusi Koja suhtes ja aitama muul viisil kaasa Koja eesmärkide saavutamisele;

3.6.4. tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud korras ja õigeaegselt.

3.6.4.1. liikmemaksu tasub ka kuni 40. eluaastani senaatoritiitli saanud liige.

3.7. Koja eelseisva aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg määratakse üldkoosolekul.

3.7.1. Kui liige ei tasu õigeaegselt sisseastumis-ja/või liikmemaksu, on üldkoosolekul õigus ta juhatuse ettepanekul liikmete hulgast välja arvata. Väljaarvatud liikmel puudub 5 aasta vältel õigus uuesti Kojaga liituda. Liikmelisuse lõppemisel kalendriaasta kestel tasub Koja liige liikmemaksu kogu kalendriaasta eest, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Koja liikmel, kelle liikmelisus on Kojas lõppenud, ei ole õigusi Koja varale.

3.8. Igal Koja liikmel on õigus liikmete hulgast välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele hiljemalt välja astumisele eelneva aasta 1. septembriks ning täites kõik kohustused, mis tal on Koja suhtes. Juhatus vaatab avalduse läbi, teeb otsuse ning teatab sellest avaldajale kirjalikult. Liikmelisuse lõpetamisel  Koja liikme algatusel nimetatud tähtajast hiljem tasub Kojast väljaastuv liige liikmemaksu kogu järgmise kalendriaasta eest.

3.9. Lisaks käesoleva põhikirja punktis 3.8.1. ette nähtule võib liikme liikmete hulgast välja arvata juhatuse ettepanekul, kui liikme tegevus ei vasta Koja eesmärkidele või kahjustab Koda olulisel määral. Liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega. Kojast väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest teatatakse kirjalikult Kojast välja arvatud liikmele ja kõigile teistele liikmetele.

3.10. Igal koja Liikmel on mõjuval põhjusel võimalik juhatuse otsusega taotleda liikmelisuse peatamist korraga 1 aastaks, teatades sellest ette hiljemalt peatamisele eelneva aasta 1. septembriks. Liikmelisust on võimalik peatada kuni 5 aastaks. Liikmelisuse peatamise pikendamise avaldus tuleb soovi korral uuendada iga aasta 1. septembriks.

3.11. Koda võib üldkoosoleku otsusega lubada toetajaliikme staatust vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud toetajaliikme statuudile.

3.12. Koda võib juhatuse otsusega lubada seeniorliikme staatust vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud seeniorliikme statuudile.

3.13. Koda võib üldkoosoleku otsusega nimetada auliikmeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud auliikme statuudile.

3.14. Seeniorliikme aastamaks on pool üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksust.

IV KOJA TEGEVUSE JUHTIMINE. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Koja kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel on seadusega ja põhikirjaga sätestatud pädevus. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Koja liikmed, kui seaduses ja põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

4.1.1. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis kui Koja huvid seda nõuavad. Koja üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.1.2. Koja juhatus on kohustatud kokku kutsuma Koja erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Koja liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.2. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas. Esimene korraline üldkoosolek toimub aasta I kvartalis ning teine korraline üldkoosolek toimub aasta IV kvartalis.

4.3. Üldkoosolek:

4.3.1. määrab kindlaks ja muudab Koja tegevuse põhisuunad vastavalt tema eesmärkidele ja ülesannetele;

4.3.2. kinnitab Koja põhikirja, teeb selles muudatusi;

4.3.3. kontrollib iga üldkoosoleku alguses Koja liikmete hääleõiguslikkust tulenevalt käesoleva põhikirja punktist 4.10;

4.3.4. võtab vastu otsuseid Koja liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta;

4.3.5. võtab vastu otsuseid põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimise kohta, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;

4.3.6. otsustab juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamise ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramise;

4.3.7. lahendab Koja liikmete apellatsioone juhatuse või presidendi otsuste kohta;

4.3.8. otsustab Koja lõpetamise ja likvideerijate määramise;

4.3.9. üldkoosolek võib teha otsuseid ka kõigis teistes Koja tegevusega seoses olevates olulistes küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Esimene üldkoosolek:

4.4.1. kinnitab eelmise majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja revidendi aruandest;

4.5. Teine üldkoosolek:

4.5 1. valib juhatuse liikmed, Koja presidendi, täidesaatva asepresidendi, asepresidendid;

4.5.2. määrab kindlaks liikme- ja sisseastumismaksude määra, maksude kogumise korra, tähtaja, mitteõigeaegse laekumise puhul viiviste suuruse ja viiviste tasumise (sissenõudmise) korra;

4.5.3. kuulab ära juhatuse informatsiooni jooksva aasta eelarve täitmisest;

4.5.4. valib revisjonikomisjoni liikmed

4.5.5. kinnitab Koja aastaeelarve.

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid ja selles osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid,  kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on vähemalt kaks Koja liiget.

4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Hääletamine toimub avalikult, välja arvatud valitavate isikute valimisel ja juhul, kui salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 hääleõiguslikest liikmetest.

4.7.1. Igal Koja liikmel on üks hääl. Kandidaatliikmetel üldkoosolekul hääleõigust ei ole.

4.7.2. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdselt jagunemisel on Koja presidendil otsustav hääleõigus.

4.8. Koja liikmel ei ole hääleõigust ja ta ei tohi hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset huvi omava isikuga tehingu tegemine või temaga kohtuvaidluse alustamine, pidamine või lõpetamine Koja poolt.

4.9. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik MTÜ liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole MTÜ liikmetest.

4.10. Hääleõigust omavad üldkoosolekul ja juhatuses ainult need Koja liikmed, kellel ei ole maksevõlgnevusi Koja ees.

V KOJA TEGEVUSE JUHTIMINE. JUHATUS

5.1. Koda juhib ja esindab juhatus. Juhatusse võib kuuluda 3 kuni 9 liiget. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Koja President või kaks juhatuse liiget koos esindavad Koda kõigis õigustoimingutes. Juhatuse õigust esindada Koda võib piirata põhikirja või üldkoosoleku otsusega.  Juhatuse liikme vastutus on sätestatud seaduses.

5.2. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on üks aasta. Juhatuse liikmete ametid on president, täidesaatev asepresident, asepresident(did), eelmise aasta president, varahoidja.

5.2.1. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul, va. Eelmise aasta president (IPP), kes on automaatselt Koja juhatuse liige.

5.3. Sekretäri ametisse määramine otsustatakse juhatuses oma esimesel koosolekul võttes aluseks presidendi ettepaneku. Sekretäriks võib olla isik, kes ei ole juhatuse liige. Sekretäri ja varahoidja ametikohad võib vajadusel ühendada.

5.4. Koja  juhatusse ühele ja samale ametikohale saab liiget valida üks kord, v. a. mõjuva põhjuse olemasolul.

5.5. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on lubatud üldkoosoleku vastavasisulise otsusega.

5.6. Juhatus peab tagama üldkoosoleku otsuste täitmise, valmistama ette Koja liikmeks vastuvõtmise ja liikmete hulgast väljaheitmise küsimusi ning valmistama ette muid küsimusi, mis tulevad arutusele üldkoosolekul.

5.7. Juhatuse otsustusõigus

5.7.1. Juhatus võib võtta vastu otsuseid küsimustes, mis ei ole seotud rahaliste kohustustega, va. punktis 5.7.2 ja 5.7.3 sätestatud juhtudel.

5.7.2. Juhatus võib eelarveväliseid rahaliste kohustustega seotud otsuseid võtta vastu 50% ulatuses reservi mahust;

5.7.3. Juhatusel on õigus kasutada koja reservi projektide ettemakseteks.

5.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kahe kuu jooksul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.9. Juhatus organiseerib  liikmete koosviibimisi (koosolek, ümarlaud, ettevõttekülastus vmt.) vähemalt üks kord kuus.

5.10. Koja president /lühend Pres/:

5.10.1. korraldab ja juhib Koja tegevust.

5.10.2. esindab Koda suhetes kolmandate isikutega ja käsutab Koja vara ja vahendeid vastavalt põhikirja punktile 5.7. Esindusõiguse piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes.

5.10.3. juhib ja korraldab juhatuse tegevust ja koosolekuid. Koostab juhatuse koosoleku päevakorra ning kutsub kokku juhatuse koosoleku.

5.10.4. kutsub kokku ja juhatab üldkoosolekuid ja koosolekuid.

5.10.5. president vormistab oma otsused kirjalikult ning allkirjastab need.

5.11. Koja täidesaatev asepresident /lühend EVP/:

5.11.1. asendab vajaduse korral presidenti ja abistab presidenti tema ülesannete täitmisel;

5.11.2. valmistab ette järgmise aasta tegevusplaani;

5.11.3. valmistab ette koos varahoidjaga järgmise aasta eelarve.

5.12. Koja asepresidendid /lühend VP/:

5.12.1. vastutavad Koja liikmeskonna järjepidevuse eest;

5.12.2. viivad ellu neile presidendi poolt pandud funktsioone, koordineerides ja arendades Koja tegevust vastavas JCI programmilise tegevuse valdkonnas;

5.12.3. võtavad vastu kogu informatsiooni neid puudutavates küsimustes ja edastavad selle asjasse puutuvatele projektijuhtidele;

5.12.4. asendavad vajadusel täidesaatvat asepresidenti.

5.13. Sekretär /lühend Secy/

5.13.1. on Koja täidesaatev ametnik ning on vastutav ja aruandekohustuslik otse presidendi ees;

5.13.2. informeerib kõigist üldkoosolekutest ja koosolekutest Koja liikmeskonda;

5.13.3. vastutab üldkoosolekute, koosolekute ja juhatuse koosolekute protokollimise eest ning protokollide kättesaadavuse eest kõikidele liikmetele;

5.13.4. valmistab ette üldkoosoleku, koosoleku ja juhatuse koosolekute päevakorrad ning esitab need presidendile kinnitamiseks;

5.13.5. vastutab aastaaruande tehnilise valmimise eest;

5.13.6. täidab muid talle põhikirja, juhatuse või presidendi otsusega antud kohustusi.

5.14. Varahoidja /lühend Treas/:

5.14.1. peab liikme- ja sisseastumismaksude, annetuste, toetuste ja muude eraldiste arvestust ja vastutab nende laekumise ja arvestuse eest;

5.14.2. peab Koja raamatupidamist;

5.14.3. jälgib juhatuse poolt eraldatud rahade kulutamise õigsust;

5.14.4. vastutab aastaaruande finantsmajandusliku tegevuse osa valmimise eest;

5.14.5. valmistab ette finantsaruanded juhatusele;

5.15. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslike juhatuse liikmete häältest. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletada oma personaalküsimuse arutamisel, samuti temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemisel. Häälte võrdsel jagunemisel on presidendil otsustav hääleõigus.

5.16. Hääletamine juhatuse koosolekul on avalik.

5.17. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president. Erandkorras võivad juhatuse koosoleku kokkukutsumist taotleda vähemalt 2 juhatuse liiget, esitades presidendile sellekohase kirjaliku avalduse.

5.18. Üldreeglina on juhatuse koosolekud lahtised Koja liikmetele, keda informeeritakse juhatuse koosolekute toimumise ajast, kohast ja päevakorrast.

5.19. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda, kui viimane jätab oma kohustused olulisel määral täitmata, ei ole võimeline Koda juhtima või mõnel muul mõjuval põhjusel.

VI KOJA VARA, RAAMATUPIDAMINE, FINANTSMAJANDUSTEGEVUSE KONTROLL JA ARUANDLUS

6.1. Koja vara tekib:

6.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest, mille määra ja maksmise korra määrab teine korraline üldkoosolek;

6.1.2. varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest;

6.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või Koja põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest ja muudest allikatest. Annetused, toetused ja muud eraldised võivad olla sihtotstarbelised;

6.1.4. Koja reklaami- ja kirjastustegevusest saadavatest sissetulekutest;

6.1.5. muust tulust, mis on vajalik Koja põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2. Koda on talle kuuluva vara omanik. Koja vara ei kuulu jaotamisele liikmete vahel.

6.3. Koja kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis kontrollib Koja finants- ja majandustegevust. Revisjonikomisjon koosneb vähemalt ühest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt 1 aastaks. Revisjoni liikmed ei tohi olla samaaegselt Koja juhatuse liikmed ega Koja varahoidjad. Revisjonikomisjoni ülesandeks on kord aastas revideerida juhatuse tegevust, Koja kassat ja asjaajamist. Revisjonikomisjonil on õigus teostada erakorralisi revisjone, Koja juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega. Revisjonikomisjon esitab kirjaliku aruande kinnitamiseks Koja teisele üldkoosolekule.

6.4. Koja raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6.5. Koja majandusaasta on 01 .jaanuarist kuni 31 .detsembrini.

6.6. Koja vara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused otsustab Koja juhatus üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Koja eelarve võtab juhatuse ettepanekul vastu üldkoosolek.

6.7. Koja sisseastumis- ja liikmemaksu määra ning maksude tasumise korra ja maksudest laekuva raha kasutamise korra kinnitab juhatuse ettepanekul teine korraline üldkoosolek.

VII KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Koja tegevuse lõpetamine toimub seaduse sätestatud alustel, tingimustel ja korras järgmiselt:

7.1.1. õigus taotleda Koja tegevuse lõpetamist on Koja juhatusel ja üldkoosolekul.

7.1.2. ettepanku Koja tegevuse lõpetamiseks saadab Koja juhatus liikmetele seisukohavõtuks;

7.1.3. Koja tegevuse lõpetamise ettepaneku Koja üldkoosoleku päevakorda võtmiseks on vajalik vähemalt poolte Koja liikmete kirjalik nõusolek;

7.1.4. Koja tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest Koja liikmetest.

7.2. Koja tegevuse lõpetamise aluseks on:

7.2.1. üldkoosoleku otsus;

7.2.2. Koja liikmete arvu vähenemine alla seitsme;

7.2.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud juhtorganite liikmed;

7.2.4. muudel seaduses ja põhikirjas sätestatud alustel.

7.3. Koja sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel.

7.4. Koja lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).

7.5. Likvideerimise korraldavad likvideerijad, kelle määrab vabatahtliku likvideerimise korral üldkoosolek. Likvideerijatel on juhatuse liikmete õigused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

7.6. Likvideerijad lõpetavad Koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja otsustavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara kasutamise punktis 6.11. ettenähtud korras.

7.7. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Koja lõpetamiseks.

7.8. Likvideerimismenetluses peab Koja nimele lisama märkuse „likvideerimisel“.

7.9. Likvideerijad avaldavad viivitamatult teate Koja likvideerimismenetlusest ajalehes ja Ametlikes Teadaannetes. Teada olevatele võlausaldajatele peab likvideerimisteate saatma. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid nõuded nelja kuu jooksul.

7.10. Kui teadaolev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud, deponeeritakse temale kuuluv raha. Kui võlausaldaja nõude tähtaeg ei ole saabunud ja võlausaldaja ei võta täitmist vastu, deponeeritakse temale kuuluv raha.

7.11. Kui likvideeritava Koja varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

7.12. Koja lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7.13. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja allesjäänud vara üle andmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule esitavad likvideerijad avalduse Koja registrist kustutamiseks. Koda lõpeb selle registrist kustutamisega.

7.14. Koja dokumendid antakse hoiule likvideerijale või kolmandale isikule.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube