Põhikiri

Kinnitatud Koja üldkoosolekul 11.11.2016 

JCI E-KODA PÕHIKIRI 

JCI e-Koda (edaspidi Koda) kui mittetulundusühing on asutatud kaheteistkümnendal (12) aprillil kahe  tuhandendal (2000) aastal Tallinnas Noorte Kommertskoja e-Koda nime all.  

Põhikirja uus redaktsioon kinnitatud üldkoosoleku otsusega. 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. JCI e-Koda (edaspidi Koda) korraldab oma tegevust vastavuses Eesti Vabariigi seaduste, JCI Estonia  põhikirja ja käesoleva põhikirjaga.  

1.2. Koda on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Koda võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt  või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. 

1.3. Koda vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Koda ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja  liikmed ei vastuta Koja kohustuste eest. 

1.4. Koja nimi on JCI e-Koda. 

1.5. Koja asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.  

1.6. Kojal on oma pangaarve ja sümboolika. 

1.7. Koda on asutatud määramata tähtajaks. 

II KOJA EESMÄRGID 

2.1. Koda on isikute vabatahtlik, tulu mittetaotlev ühendus, mille eesmärgiks on noorte individuaalsele  arengule kaasaaitamine, sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete kujundamine, vabale  ettevõtlusele kaasaaitamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja  rahvusvaheliste suhete arendamine. 

2.2. Koja tegevus on jaotatud kuueks tegevussfääriks: 

2.2.1. individuaalse tegevuse sfäär: võimaldamaks luua igale liikmele võimalusi oma võimete rakendamiseks  väljaõppeprogrammide kaudu; 

2.2.2. juhtiva tegevuse sfäär: võimaldamaks arendada iga liikme juhivilumusi, andes talle vastavat väljaõpet  ja praktilisi võimalusi tegevuseks organisatsiooni kõigil tasanditel; 

2.2.3. ühiskondliku tegevuse sfäär: võimaldamaks arendada liikmete sotsiaalsete probleemide tundmist ja ühiskonna dünaamika tajumist nende probleemide praktilise lahendamise teel; 

2.2.4. rahvusvahelise tegevuse sfäär: võimaldamaks liikmetele tegevust rahvusvahelise üksteise mõistmise, koostöö ja heatahtliku suhtlemise arendamiseks; 

2.2.5. ettevõtluse sfäär: võimaldamaks liikmetele laialdasi kontakte kogemuste vahetamiseks ettevõtluse  vallas. 

2.2.6. klubiline tegevus. 

III KOJA LIIKMED  

3.1 Koja liige võib olla iga 18 kuni 40 aastane füüsiline isik, kes soovib arendada oma isiku- ja juhiomadusi  ning soovib tegutseda vastavuses Koja eesmärkidega.

3.2 Koja liikmekandidaat võib olla iga teovõimeline füüsiline isik, kes soovib saada Koja liikmeks,  eeldusel, et ta vastab liikmeksvõtmisel Koja liikmele esitatavatele nõuetele. 

3.3 Koja seeniorliige võib olla iga Koja liige, kelle vanus on ületanud Koja liikme ülemise vanusepiiri. 

3.4 Koja toetajaliige võib olla iga teovõimeline füüsiline isik, kes toetab Koda moraalselt või materiaalselt.

3.5 Koja auliige võib olla iga teovõimeline füüsiline isik, kes on oluliselt toetanud Koda moraalselt või  materiaalselt. 

IV KOJA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

4.1 Koja liikmel on õigus: 

4.1.1 valida ja olla valitud Koja juhtorganitesse; 

4.1.2 saada igakülgset infot Koja tegevuse kohta; 

4.1.3 osaleda Koja poolt korraldatavatel üritustel ja projektides; 

4.1.4 olla Koja ürituste ja projektide algatajaks; 

4.1.5 osaleda Koja tegevust puudutavate küsimuste arutelus ja esitada ettepanekuid Koja töö kohta. 

4.2 Koja liige on kohustatud: 

4.2.1 järgima käesolevat põhikirja ja Koja juhtorganite otsuseid; 

4.2.2 osalema projektides ja ennast pidevalt arendama; 

4.2.3 tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek;

4.2.4 täitma muid endale võetud kohustusi Koja suhtes. 

4.3 Koja liikmekandidaadile laienevad punktides 4.1 ja 4.2 toodud õigused ja kohustused, välja arvatud  õigus valida ja olla valitud ning kohustus maksta liikmemaksu täies ulatuses. 

4.4 Koja liikmekandidaat kohustub maksma õigeagselt liikmekandidaadi maksu, mille suuruse ja tasumise  korra määrab Üldkoosolek.  

4.5 Koja seeniorliikmele laienevad punktides 4.1 ja 4.2 toodud õigused ja kohustused, välja arvatud õigus  valida ja olla valitud. Koja seeniorliige maksab liikmemaksu Koja liikmetega sarnastel alustel.

4.6 Koja toetajaliikmele laienevad punktides 4.1.2 kuni 4.1.5 toodud õigused ja punktis 4.2.4 toodud  kohustus.  

4.7 Koja auliikmele laienevad punktides 4.1.2 kuni 4.1.5 toodud õigused. 

V KOJA LIIKMEKS ASTUMINE, LIIKMELISUSE PEATAMINE JA LIIKMEKSOLEKU  LÕPETAMINE 

5.1 Liikmeks, liikmekandidaadiks või seeniorliikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse kas  paberkandjal või elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Koja juhatusele. 

5.2 Liikmeks või liikmekandidaadiks astuvõtmist peab toetama vähemalt üks Koja liige.

5.3 Koja liikmestaatusele eelneb kuni üheaastane liikmekandidaadi periood, mille vältel liikmekandidaat  peab aktiivselt osalema Koja tegevuses.  

5.4 Liikmeks, liikmekandidaadiks või seeniorliikmeks vastuvõtmise ettepaneku teeb juhatus  üldkoosolekule, kes teeb otsuse isiku vastuvõtmise kohta. 

5.5 Toetajaliikmeks nimetamise otsustab juhatus või üldkoosolek määratud ajaks.

5.6 Auliikmeks nimetamise ettepaneku teeb juhatus üldkoosolekule, kes teeb otsuse isiku nimetamise  kohta määramata ajaks. 

5.7 Liikmeksolek võib kesta kalendriaasta lõpuni, mil liige sai 40 aastaseks, välja arvatud president ja vahetu eelmise aasta president. President, kelle vanuse ülempiir ei olnud presidendiks valimise ajal täitunud, võib olla koja liikmeks kuni presidendiks oleku kalendriaastale järgneva kalendriaasta lõpuni. Vahetu eelmise aasta president võib olla koja liikmeks kuni vanuse ülempiiri täitumise kalendriaastale  järgneva kalendriaasta lõpuni. 

5.8 Igal liikmel on õigus peatada liikmeksolek, esitades Koja juhatusele paberkandjal või elektrooniliselt  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. 

5.9 Liikmelisuse peatamise otsustab Koja juhatus või üldkoosolek. Liikmelisus peatub vastavasisulise  otsuse tegemise päevast. 

5.10 Liikmelisuse peatamisega lõpevad liikme õigused ja kohustused, välja arvatud kohustused, mis on  tekkinud enne liikmelisuse peatamist.  

5.11 Peatatud liikmelisus taastatakse isiku kirjaliku avalduse alusel. 

5.12 Liikmelisuse taastamise otsustab Koja juhatus või üldkoosolek. Liikmelisus taastub vastavasisulise  otsuse tegemise päevast. 

5.13 Igal liikmel on õigus liikmete hulgast välja astuda, esitades Koja juhatusele paberkandjal või  elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. 

5.14 Liikmeksolek lõpetatakse Koja juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast.

5.15 Juhatuse ettepanekul on üldkoosolekul õigus liige Kojast välja arvata:  

5.15.1 kui Koja liige ei tasu õigeagselt liikmemaksu; 

5.15.2 kui Koja liige ei täida põhikirja nõudeid või juhtorganite otsuseid; 

5.15.3 kui Koja liikme vanus ületab vanuse ülempiiri. 

5.16 Juhatus teavitab isikut kirjalikult liikmeks väljaaarvamise otsusest ja põhjustest. 

5.17 Liikmeksoleku peatamise või lõpetamise korral liikmemaksu ei tagastata. 

VI KOJA TEGEVUSE JUHTIMINE. ÜLDKOOSOLEK 

6.1 Koja kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek (edspidi Üldkoosolek). 

6.2 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Koja liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Koja liige. 

6.3 Igal Koja liikmel on üks hääl. 

6.4 Koja liikmel ei ole hääleõigust, kui otsustatakse tema või temaga võrdset huvi omava isikuga tehingu tegemine või temaga kohtuvaidluse alustamine, pidamine või lõpetamine Koja poolt.

6.5 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 2 korda aastas, sealhulgas üks kord aastas toimub  korraline valimiskoosolek. 

6.6 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt  1/10 Koja liikmetest. 

6.7 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut punktis 6.6 toodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku  ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

6.8 Üldkoosoleku toimumisest tuleb liikmetele ette teatada vähemalt 14 päeva enne selle algust ja vähemalt  2 päeva enne koosolekut tuleb saata päevakord. 

6.9 Üldkoosoleku pädevus. Üldkoosolek: 

6.9.1 kinnitab Koja põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi; 

5.1.1 määrab kindlaks Koja tegevuse põhisuunad vastavalt tema eesmärkidele ja ülesannetele;

6.9.2 valib koja juhatuse liikmed; 

6.9.3 määrab kindlaks liikmemaksude suuruse, tasumise aja, korra ja tähtajad; 

6.9.4 kinnitab Koja eelarve ja selle täitmise aruande, kinnitab majandusaasta aruande, juhatuse ja revidendi aruanded; 

6.9.5 võtab vastu otsuseid Koja liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta; 

6.9.6 võtab vastu otsuseid juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise kohta ja määrab selles tehingus või nõudes Koja esindaja;  

6.9.7 otsustab Koja ühinemise ja jagunemise; 

6.9.8 otsustab Koja lõpetamise ja likvideerimise korra;

6.9.9 võtab vastu muid Koja tegevusega seonduvaid otsuseid.  

6.10 Üldkoosoleku otsusvõimelisus 

6.10.1 Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 51% Koja  liikmetest; 

6.10.2 Kui üldkoosolekul osaleb vähem kui 51% liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue  koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kuid üksnes juhul, kui  koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 liikmetest.  

6.10.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud  liikmetest, v. a põhikirja muudatused. 

6.10.4 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud  liikmetest. 

6.10.5 Põhikirjas ette nähtud Koja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.  Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 6.10.6 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel saab otsustavaks Koja juhataja hääl. 

6.10.7 Hääletamine toimub avalikult, välja arvatud valitavate isikute valimisel ja juhul, kui salajast hääletust  nõuab vähemalt 1/3 hääleõiguslikest liikmetest. 

6.11 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad  kirjalikult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik Koja liikmed. 

VII KOJA TEGEVUSE JUHTIMINE. JUHATUS 

7.1 Koda juhib ja esindab 4 kuni 7 liikmeline juhatus. 

7.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek. 

7.3 Juhatuse tööd korraldab juhataja (Koja president), kes valitakse Üldkoosoleku või juhatuse liikmete  poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete seast. 

7.4 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud  üldkoosoleku otsusega. 

7.5 Koda võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. 

7.6 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega kojale  süüliselt kahju tekitanud, vastutavad koja ees solidaarselt. 

7.7 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

7.8 Juhatuse liikme kulude hüvitamise kord nähakse ette Koja raamatupidamise sise-eeskirjadega.

7.9 Üldkoosolek võib Juhatuse liikme tagasi kutsuda, kui viimane jätab oma kohustused olulisel määral  täitmata, ei ole võimeline Koda juhtima või mõnel muul mõjuval põhjusel. 

7.10 Juhatuse pädevus. Juhatus: 

7.10.1 Korraldab Koja tegevust põhikirja ja seadustega sätestatud korras; 

7.10.2 Korraldab Koja raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele; 

7.10.3 Korraldab Koja liikmete arvestuse; 

7.10.4 Annab Koja liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitab üldkoosoleku nõudmisel vastava  kirjaliku aruande; 

7.10.5 Korraldab Koja dokumentatsiooni säilitamise ja vajalike registrikannete tegemise;

7.10.6 Korraldab muid Koja tegevusega seotud küsimusi vastavalt üldkoosoleku otsustele. 

7.11 Juhatuse koosolekud ja otsustuvõimelisus 

7.11.1 Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul.

7.11.2 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda aastas. 

7.11.3 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest.

7.11.4 Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Koja poolt.

7.11.5 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslike juhatuse liikmete häältest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hääleõigus Koja juhatajal.

7.11.6 Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad  kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik Koja juhatuse liikmed. 

7.11.7 Üldjuhul võivad juhatuse koosolekutel hääleõiguseta osaleda ka Koja liikmed, keda informeeritakse  juhatuse koosolekute toimumise ajast, kohast ja päevakorrast. 

VIII KOJA VARA, RAAMATUPIDAMINE, FINANTSMAJANDUSTEGEVUSE KONTROLL JA  ARUANDLUS 

8.1 Koja vara tekib: 

8.1.1 liikmemaksudest, mille suuruse määrab üldkoosolek; 

8.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest; 

8.1.3 tulust, mida võidakse saada heategevusest või Koja põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste  korraldamisest; 

8.1.4 Koja infotööst ning reklaami- ja kirjastustegevusest saadavatest sissetulekutest;

8.1.5 Muust tulust, mis on vajalik Koja põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

8.2 Koda on talle kuuluva vara omanik. Koja vara ei kuulu jaotamisele liikmete vahel.

8.3 Koja raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

8.4 Koja majandusaasta on 01.01 kuni 31.12. 

8.5 Koja finantsmajandustegevuse üle teostab kontrolli üldkoosolek. 

8.6 Koja üldkoosolek võib kontrolli teostamiseks määrata Koja revidendi või audiitori. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Koja juhatuse liige ega raamatupidaja. 

8.7 Koja juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8.8 Revident või audiitor koostab revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta kirjaliku aruande.

8.9 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevuse aruande seaduses sätestatud korras.  

8.10 Kui üldkoosolek määras Koja revidendi või audiitori, peab majandusaasta aruanne sisaldama ka audiitori järeldusotsust või revidendi arvamust. 

8.11 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. 

8.12 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. 

8.13 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 

IX KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

9.1 Koja tegevus lõpetatakse: 

9.1.1 Üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud  liikmetest; 

9.1.2 Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

9.1.3 pankrotimenetluse algatamise korral Koja vastu; 

9.1.4 muudel seaduses sätestatud alustel.

9.2 Koja sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel. 

9.3 Koja lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), registrist kustutamine ja Koja  dokumentide säilitamine likvideerijate poolt seaduses sätestatud korras ja alustel  

9.4 Likvideerimismenetluses peab Koja nimele lisama märkuse “likvideerimisel”.

9.5 Seaduses sätestatud likvideermise korra täpsustatamiseks vajalikud tegevused määrab ja otsused teeb  üldkoosolek. 

9.6 Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

9.7 Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

9.8 Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Koja tegevuse lõpetamiseks.

9.9 Likvideerijad lõpetavad Koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate  nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara selleks õigustatud isikute  vahel seaduses ja põhikirjas ettenähtud korras ja alustel.  

9.10 Vara jagamisel õigustatud isikud määratakse üldkoosoleku otsusega. 

9.11 Kui likvideeritava koja varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad  esitama pankrotiavalduse. 

9.12 Koja ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsusel seaduses sätestatud alustel ja korras.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube