Põhikiri

MTÜ JCI Business Tallinn
PÕHIKIRI

MTÜ JCI Business Tallinn kui mittetulundusühing (edaspidi Koda) on asutatud 2012. aastal. Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 20. novembril 2019 üldkoosolekul.

I. Nimi ja olemus
1.1 Koda on tulu mittetaotlev noorte ettevõtjate ühendus, mis tegeleb oma liikmete enesetäiendamisega ning rahvusvahelise suhtluse arendamisega.
1.2 Koja juriidiline nimetus on MTÜ JCI Business Tallinn.
1.3 Koja asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4 Koda juhindub oma tegevuses rahvusvahelise organisatsiooni Junior Chamber International (edaspidi nimetatud JCI) ja MTÜ JCI Estonia (edaspidi nimetatud JCI Estonia) aktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.5 Koda näeb ette JCI Estonia liikmeks olemist ning aktsepteerib nimetatud organisatsiooni tegevuse eesmärke ja põhimõtteid.
1.6 Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II. Koja tegevuse eesmärgid
2.1 Koja tegevuse eesmärgiks on JCI eesmärkidest tulenevalt aidata kaasa ühiskonna arengule, andes noortele võimaluse arendada end ettevõtjana.
2.2 Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks on Kojal alljärgnevad ülesanded:
2.2.1 võimaluse andmine oma liikmetele osalemiseks erinevates koolitusprogrammides, arendamaks nende oskusi ettevõtjana;
2.2.2 erinevatest rahvustest ja erinevate tegevusaladega ettevõtjate vastastikuse mõistmise ja koostöö arendamine.
2.3 Koda ei sea oma tegevuse eesmärgiks kasumi saamist. Eri allikatest saadud vahendeid ei jaotata tuludena Koja liikmete vahel, vaid kasutatakse Koja tegevuse eesmärkide saavutamiseks.
2.4 Koda hoidub oma tegevuses mistahes poliitilisest tegevusest. Tema liikmed hoiduvad igasugusest tegevusest, milline võiks viidata Koja või JCI seotusele mistahes poliitilise tegevusega.
2.5 Selleks, et saavutada Koja tegevuse eesmärke vastavalt JCI tegevusaladele, arendatakse järgmiseid programmilisi tegevusi:
2.5.1 individuaalse tegevuse programm, mille käigus võimaldatakse Koja liikmetel arendada ettevõtja ja juhi oskusi JCI õppeprogrammides osalemise kaudu;
2.5.2 ettevõtlusalaste võimete arendamise programm, mille käigus liikmed omandavad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning kogemusi ettevõtlusest;
2.5.3 rahvusvaheline programm, mille käigus Koja liikmed saavad osutada omapoolset abi vastastikuse mõistmise ning majanduskoostöö edendamisel.

III. Koja liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1 Koja liikmeskonna moodustavad liikmed.
3.2 Koja liikmeks võib olla iga 18 kuni 40 aastane füüsiline isik, kes tegutseb ettevõtjana.
3.3 Koja liikmeks oleku õigus säilib Koja liikmel, kes saab 40 aastaseks, jooksva kalendriaasta lõpuni.
3.4 Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab igal konkreetsel juhul Koja üldkogu koosolekul osalevate Koja hääleõiguslike liikmete ühehäälse otsusega. Koja liikmetearvestust peab juhatus.
3.5 Koja liikmel on õigus:
3.5.1 osaleda kõigil Koja üritustel;
3.5.2 teha ettepanekuid ja hääletada mistahes Koja tegevusega seotud küsimustes;
3.5.3 olla nimetatud Koja nimetatavatesse ametitesse;
3.5.4 valida ja olla valitud Koja valitavatesse ametitesse.
3.6 Koja liige on kohustatud:
3.6.1 osalema Koja tegevustes;
3.6.2 osa võtma Koja aastakoosolekust ja üldkogudest;
3.6.3 järgima Koja juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid;
3.6.4 järgima JCI, JCI Estonia ja Koja tegevuse põhimõtteid ning käesolevat põhikirja;
3.6.5 tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.6.6 suhtuma lugupidamisega teistesse liikmetesse;
3.6.7 oma mistahes tegevusega mitte kahjustama Koja head nime ega mainet.
3.7 Koja liikmeks saamisele eelneb üldjuhul kuni üheaastane aeg, mille kestel peab liikmelisusest huvitatud isik osa võtma Koja tegevusest.
3.8 Koja liikmeks astuja peab:
3.8.1 esitama Koja juhatusele vastava kirjaliku avalduse;
3.8.2 omama vähemalt kolme Koja liikme soovitust Kojaga liitumiseks.
3.9 Koja liige võib Koja liikmeskonnast lahkuda igal ajal esitades sellesisulise kirjaliku avalduse juhatusele. Liige loetakse Kojast lahkunuks juhatuse sellesisulise otsuse kuupäevast alates.
3.10 Juhul kui 2/3 juhatuse liikmetest on seisukohal, et Koja liige ei vääri oma käitumise või Koja põhikirja rikkumise tõttu Koja liikmeks olemist, võib juhatus teha ettepaneku üldkogule Koja liige liikmeskonnast välja heita. Üldkogu otsus jõustub kui selle poolt on üle poole Koja liikmete üldkogul esindatud häältest.
3.11 Koja liige, kes on aastamaksu võlgu üle 30 päeva arvates tasumise tähtajast, kaotab hääleõiguse kuni võlgnevuse kustutamiseni. Koja liikmel, kes on aastamaksu võlgu üle 90 päeva alates tasumise tähtajast, peatub õigus olla Koja liige koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kuni võla kustutamiseni. Kui võlga ei kustutata järgneva 90 päeva jooksul, teeb juhatus üldkogule ettepaneku liikme Koja liikmeskonnast välja heitmiseks vastavalt põhikirja punktile 3.10.
3.12 Kojast väljaastunud või väljaarvatud liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata.
3.13 Koja liige, kes on ületanud 40 eluaasta piiri, võib olla Koja seeniorliige või auliige.
3.14 Koda võib üldkogu otsusega nimetada Koja auliikmeid. Auliikme nimetamiseks on vajalik, et nimetamise poolt hääletab 2/3 Koja üldkogul osalevatest hääleõiguslikest liikmetest. Auliikme kandidatuuri ülesseadmise õigus on igal koja liikmel, kandidatuuri ülesseadmisest tuleb teatada 10 päeva enne üldkogu toimumist.
3.15 Seeniorliikmed ja auliikmed ei oma õigust hääletada ega olla valitud Koja valitavatesse ja nimetatavatesse ametitesse.
3.16 Seeniorliikmeks saamise alus on Koja juhatuse otsus vastavasisulise sooviavalduse korral.
3.17 Seeniorliikmele ja auliikmele ei rakendu vanusepiirang ning neil ei ole põhikirja punktides 3.6.1 ja 3.6.2 märgitud kohustusi.
3.18 Seeniorliikmetel on liikmemaksu tasumise kohustus, mille suuruse kinnitab Koja üldkogu. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

IV. Üldkoosolek
4.1 Koja kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek ehk Koja üldkogu.
4.2 Koja üldkogu pädevusse kuulub:
4.2.1 põhikirja vastuvõtmine, täiendamine ja muutmine;
4.2.2 aastaaruande, tuleva aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
4.2.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.2.4 liikmete vastuvõtmise või väljaarvamise üle otsustamine;
4.2.5 ühinemise, jagunemise ja lõpetamise üle otsustamine;
4.2.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 Juhatus kutsub iga aasta novembris kokku aastakoosoleku. Kirjalik teade aastakoosoleku toimumisest saadetakse Koja liikmetele hiljemalt 10 päeva enne aastakoosoleku toimumist. Aastakoosoleku suhtes kohaldatakse Koja üldkogu sätteid.
4.4 Hiljemalt kümme päeva enne aastakoosoleku toimumist saadab Koja juhatus Koja liikmeskonnale koosoleku päevakorra koos otsustamist vajavate dokumentidega.
4.5 Aastakoosoleku pädevuses on:
4.5.1 juhatuse või revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine;
4.5.2 revisjonikomisjoni valimine järgmiseks aruandeaastaks;
4.5.3 Koja järgmise aasta tegevusplaani heakskiitmine;
4.5.4 muud põhikirja punktis 4.2. sätestatud õigused.
4.6 Koja üldkogu koguneb Koja presidendi, juhatuse või 1/10 Koja liikmete nõudmisel. Koja liikmetele teatatakse iga üldkogu toimumisest samas korras kui aastakoosoleku toimumisest.
4.7 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Koja hääleõiguslikest liikmetest. Kui üldkogul ei osale nõutav arv liikmeid, võib president kutsuda sama päevakorraga kokku uue üldkogu ühe kuu jooksul või esitada samad päevakorra küsimused üldkogule otsustamiseks järgmisel korralisel üldkogul. Järgnev korraline üldkogu on samades päevakorraküsimustes otsustusvõimeline olenemata sellest, kas üldkogul on kohal otsustamiseks nõutav arv liikmeid või mitte.
4.8 Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Üldkogu kokkukutsumisel mitte teatavaks tehtud küsimustes võib otsuseid vastu võtta üksnes juhul, kui otsuse vastuvõtmise poolt hääletab 2/3 Koja üldkogul osalevatest hääleõiguslikest liikmetest.
4.9 Koja valitavatesse ametitesse valimine toimub salajasel hääletamisel. Koja üldkogul otsustatav küsimus võidakse otsustada salajasel hääletamisel, juhul kui seda nõuab vähemalt 3 hääleõiguslikku liiget.
4.10 Iga Koja hääleõiguslik liige omab Koja üldkogul otsustavate küsimuste lahendamisel üht häält. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt otsustab üle poole Koja üldkogul esindatud häältest, v.a. juhul, kui seadusest ei tulene teisiti. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hääleõigus Koja presidendil. Otsuste vastuvõtmisel koostatakse selle kohta hääletusprotokoll, eriarvamused samuti protokollitakse.
4.11 Põhikirja muutmise ja täiendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt otsustab üle 2/3 Koja üldkogul osalevatest hääleõiguslikest liikmetest.

V. Juhatus
5.1 Koda juhib ja esindab juhatus. Juhatusse võib kuuluda 3-5 liiget.
5.2 Juhatus valitakse ja nimetatakse ametisse 1 aastaks valimisele järgneva aasta 1. jaanuarist.
5.3 Kõigis õigustoimingutes on õigus Koda esindada juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel ühiselt.
5.4 Juhatuse liige vastutab oma tegevuse eest seaduses sätestatud korras.
5.5 Juhatuse pädevuses on:
5.5.1 Koja vara ja vahendite kasutamine;
5.5.2 Koja esindamine ja igapäevase tegevuse korraldamine;
5.5.3 raamatupidamise korraldamine;
5.5.4 Koja üldkogule ettepanekute tegemine;
5.5.5 tegevusplaanide väljatöötamine ja täitmise juhtimine;
5.5.6 ettepanekute tegemine üldkogule Koja liikmelisust puudutavates küsimustes.
5.6 Juhatus võtab otsuseid vastu koosolekul. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda Koja president või 2 juhatuse liiget. Kirjalik teade juhatuse koosolekust saadetakse juhatuse liikmeile vähemalt viis päeva enne juhatuse koosoleku toimumist.
5.7 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, kusjuures hääletamisel on igal juhatuse liikmel üks hääl. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hääleõigus Koja presidendil.
5.8 Juhatuse liikme võib Koja üldkogu otsusel tagasi kutsuda, kui ta ei ole täitnud oma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning on seetõttu kaotanud liikmete usalduse.

VI. Koja valitavad ja nimetatavad ametid
6.1 Koja juhatuse valitavad ametid, kes valitakse ametisse Koja üldkogul lihthäälteenamusega, on juhatuse esimehena tegutsev president (Pres.) ja asepresidendid (VP).
6.2 Koja liiget ei või valida samasse ametisse teistkordselt.
6.3 Ametites tegutsemine toimub tasuta.
6.4 Koja valitavates ja nimetatavates ametites tegutsevad Koja liikmed täidavad eelkõige järgmisi ülesandeid:
6.4.1 President:
6.4.1.1 korraldab ja juhib Koja tegevust;
6.4.1.2 esindab Koda kõikides asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides erivolituseta;
6.4.1.3 vastutab Koja ees seisvate ülesannete täitmise eest;
6.4.1.4 juhatab juhatuse ja üldkogu koosolekuid;
6.4.1.5 on aruandev juhatuse ja üldkogu ees.
6.4.2 Asepresidendid:
6.4.2.1 vastutavad oma tegevusvaldkondade eest;
6.4.2.2 annavad juhatusele ja presidendile nõu oma tegevusvaldkondades;
6.4.2.3 asendavad vajadusel presidenti.

VII. Koja vahendid ja majandustegevus
7.1 Koda on oma vara omanik. Koja omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
7.2 Koda võib oma nimelt sõlmida lepinguid, omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, esineda hageja ja kostjana kohtus ja vahekohtus.
7.3 Koja raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt kehtivale seadusele.
7.4 Koja tegevuseks vajalikud vahendid moodustuvad:
7.4.1 liikmemaksudest;
7.4.2 ühekordsetest sissemaksetest;
7.4.3 füüsiliste ja juriidiliste isikute varalistest eraldistest ja annetustest;
7.4.4 oma väljaannete realiseerimisest ja projektidest saadavatest vahenditest;
7.4.5 muust tulust, mis tekib Koja põhikirjalise tegevuse tulemusena.
7.5 Koja liikmemaksude suuruse ja tasumise tähtajad määrab Koja üldkogu.
7.6 Koda vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Koda ei vastuta oma liikme kohustuste eest ja Koja liikmed ei vastuta Koja kohustuste eest.

VIII. Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
8.1 Koja tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel või kui selle poolt hääletab 3/4 Koja üldkogul osalevatest Koja liikmetest. Likvideerimine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.
8.2 Koja likvideerimise läbiviijad valib lihthäälteenamusega üldkogu.
8.3 Koja tegevuse lõpetamisest teatatakse JCI Estoniale.
8.4 Likvideerimisel allesjäänud Koja vara antakse üle JCI Estonia poolt määratud Kojale, samuti säilitatakse seal Koja asjaajamist puudutav dokumentatsioon.
8.5 Koja ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud alusel ja korras.

MTÜ JCI Business Tallinn käesolev põhikiri on vastu võetud üldkoosoleku otsusega 20. novembril 2019.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube